INSECTICIDE

Thuốc sát trùng phòng ngừa Cúm heo Châu Phi (ASF): PANKILL KOREA và TH4 FRANCE.

1.

2. 

3.

4.

5.

6.